Podmienky používania webového sídla (ďalej aj „Podmienky“)

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového sídla maisonvindt.com (ďalej len „eshop“ alebo „internetový obchod“) je obchodná spoločnosť BRIDGE-WORLD s.r.o. so sídlom Prakovce 15, 055 62 Prakovce, IČO: 45 256 837, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro vložka č. 24556/V, DIČ: 2022916335, IČ DPH SK2022916335 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ webového sídla vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na tomto webovom sídle sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 3. Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla, ak s týmto podmienkami nesúhlasíte, webové sídlo sídla nemôžete využívať.
 4. Nakupovanie v eshope je možné s registráciou alebo bez registrácie na webovom sídle.

Registrácia na webovom sídle

 1. Na webovom sídle sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom sídle. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.
 2. Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.
 3. Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.
 4. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame uskutočniť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.
 5. Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom sídle.
 6. Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, alebo inak obmedziť ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok používania webového sídla.
 7. V prípade ak chcete Váš existujúci užívateľský účet zrušiť Vy, kontaktujte nás na info@maisonvindt.com

Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým máme prístup.

Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, ktoré môžete vo vzťahu co cookies uskutočniť tu na tomto odkaze. alebo nám v iných prípadoch napíšte na info@maisonvindt.com

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Postupujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo. Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.

Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového sídla.

Údaje ďalej ich využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania sa užívateľov na našom webovom sídle.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t. j. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu, alebo aj prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v marketingovom maily.

Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa.

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese kontaktnej osoby, písomne, oznámením o odvolaní́ súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali v minulosti.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný technický možný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami (napr. email), budú Vám údaje poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti (napr. archivácia a pod), čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností (ak je to technicky možné) máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý zákonný oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov v našom internetovom obchode nájdete na tomto odkaze

Ak máte na nás ďalšie otázky alebo chcete uplatniť vaše práva ako dotknutej osoby nás neváhajte kontaktovať na e-maile: info@maisonvindt.com

Ochrana autorských práv k webovému sídlu a jeho obsahu

Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu nás či držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom sídle.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru a služieb, „VINDT“ sú registrovanými ochrannými známkami.

Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., autorský zákon a zákonom č. 506/2009 Z. z. zákon o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Držitelia autorských práv majú najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vaším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia

Prevádzkovateľ webového sídla vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na tomto webovom sídle sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla, ak s týmto podmienkami nesúhlasíte, webové sídlo sídla nemôžete využívať.
Nakupovanie v eshope je možné s registráciou alebo bez registrácie na webovom sídle.

Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla

 1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré reklamné odkazy na webovom sídle môže dôjsť k opusteniu webového sídla a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 2. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového sídla alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového sídla nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém; a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace obsah webového sídla a využívať webové sídlo alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 3. Aj napriek všetkej našej snahe nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové sídlo, ani úplnú bezchybnosť a bezpečnosť webového sídla. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového sídla, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom sídle, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového sídla, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.
 4. Ak sa pri používaní webového sídla dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové sídlo, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si v prípade potreby zmeny vyhradzuje právo tieto podmienky do budúcna zmeniť.
 2. Tieto podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle.

10% Off !!

On all every first order

Join our newsletter

Subscribe to recieve latest update & offer!Pod volánom...

je mesačný newsletter o tom, čo sa ukrýva pod volánmi a medzi riadkami materstva, rodičovstva a života.