Obchodné podmienky internetového obchodu VINDT

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu VINDT na internetovej stránke maisonvindt.com (ďalej len „eshop“ alebo „internetový obchod“) je spoločnosť Bridge-World s.r.o. so sídlom Prakovce 15, IČO 45 256 837 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro vložka č. 24556/V, DIČ: 2022916335, IČ DPH SK2022916335 (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na týchto internetovej stránke maisonvindt.com sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 3. Tieto obchodné podmienky platia pre objednávanie a predaj tovaru prostredníctvom Internetového obchodu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 4. Komunikácia s Kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky.
 5. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Na výkon dozoru a kontroly nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Odbor výkonu dozoru, Vrátna 3, 040 01 Košice. tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 (bližšie informácie na www.soi.sk).

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci je Predávajúcim o prijatí objednávky automaticky informovaný elektronickou poštou. Táto informácia o prijatí objednávky je akceptáciou návrhu Kúpnej zmluvy. V prípade, ak Kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu alebo ju zadá v chybnom formáte, Predávajúci je oprávnený žiadať Kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak v takom prípade Kupujúci objednávku požadovaným spôsobom nepotvrdí v stanovenom termíne, považuje sa objednávka za neplatnú a Kúpna zmluva za neuzatvorenú.
 2. Kúpna zmluva je, s ďalej uvedenou výnimkou, uzatvorená riadnym uskutočnením záväznej objednávky vo forme interaktívneho vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, druh tovaru, konfekčnú veľkosť tovaru, materiálový variant tovaru, miesto dodania, kúpnu cenu tovaru, náklady na odoslanie (doprava, poštovné, balné, dodanie a iné náklady a poplatky), celkovú cenu tovaru, spôsob platby a súhlas s Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, odoslaním vyplnenej objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“ prostredníctvom webového portálu Internetového obchodu a odoslanou informáciou Predávajúceho o prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou uskutočnenej objednávky je jeho povinnosť zaplatiť celkovú cenu tovaru.
 3. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy: informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú pre Kupujúceho podrobne popísané prostredníctvom webového portálu Internetového obchodu priamo v priebehu objednávania tovaru.
 4. Údaj o možnostiach zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dať pred podaním objednávky: Pred dokončením objednávky má Kupujúci vždy možnosť vrátiť sa o krok späť a opraviť chybu vzniknutú pri realizácii objednávky, najmä upraviť množstvo objednávaného tovaru či pridať ďalší výrobok. Celá objednávka bude následne automaticky aktualizovaná.

Dodacie podmienky

 1. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar Kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá tovar dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru pre Kupujúceho.
 2. Dodaný tovar je Kupujúci povinný prevziať, s výnimkou uvedenou v bode 3.4. tohto článku. Ak Kupujúci riadne dodaný tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady na odoslanie.
 3. Predávajúci môže dodať tovar Kupujúcemu najneskôr do šiestich týždňov od uzatvorenia Kúpnej zmluvy a v prípade, keď je alebo má byť Kúpna cena alebo záloha zaplatená vopred, do šiestich týždňov odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny alebo zaplatenia zálohy. Presný termín dodania tovaru v rámci tejto lehoty oznámi Kupujúcemu Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu tovaru pre Kupujúceho, a to telefonicky alebo e-mailom.
 4. Kupujúci je pri prevzatí tovaru od dopravcu vykonávajúceho prepravu tovaru na miesto dodania povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru, pričom ak pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca tovar je inak poškodená alebo zdeformovaná, nemusí zásielku obsahujúcu tovar prevziať a informuje Predávajúceho o dôvodoch, pre ktoré tovar neprevzal. V prípade prevzatia takej zásielky je nutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30 dní odo dňa, kedy Kupujúci oprávnene odmietol prevzatie zásielky obsahujúcej tovaru. Ak zásielka obsahujúca tovar nevykazuje nijaké znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky Kupujúci kontrolou tovaru zistí, že tovar je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri preprave zásielky, oznámi Kupujúci túto skutočnosť Predávajúcemu, najneskôr však v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia článku 9 bod. 9.1 týchto Obchodných podmienok.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare a prechod vlastníckeho práva k tovaru, výhrada vlastníctva
 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má Kupujúci prevziať tovar od tretej osoby, prechádza na neho nebezpečenstvo škody okamihom, kedy mohol s vecou nakladať, nie však skôr než v dobe určenej ako čas plnenia.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim alebo v okamihu úplného zaplatenia celkovej ceny tovaru, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
Kúpna cena, Náklady na odoslanie, Celková cena tovaru, platobné podmienky
 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a náklady na odoslanie, a to buď platbou vopred (platobnou kartou) alebo platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku). Kupujúci si volí spôsob platenia celkovej ceny tovaru pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci si však vyhradzuje právo odmietnuť bez zbytočného odkladu objednávku v prípade, keď je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celkovej ceny tovaru alebo zálohy na celkovú cenu tovaru vopred, a to hlavne v prípade, že Kupujúci objednáva väčšie množstvo tovaru alebo tovar vyššej hodnoty, pričom Kupujúci uviedol ako spôsob platenia platbu pri prevzatí tovaru a neakceptoval požiadavku Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny platbou vopred.
 2. Náklady na odoslanie sú splatné spolu s kúpnou cenou v rámci celkovej ceny tovaru, a to rovnakým spôsobom ako je určený pre kúpnu cenu.
 3. Kupujúci dostane daňový doklad s vyúčtovaním kúpnej ceny a nákladov na odoslanie spolu s tovarom.
 4. Pred odoslaním objednávky bude Kupujúci prostredníctvom webového portálu Internetového obchodu oboznámený s kompletnou špecifikáciou sumy celkovej ceny tovaru, a to kúpnej ceny, vrátane uvedenia ceny tovaru, DPH, ceny vrátane DPH, ako aj nákladov na odoslanie, vrátane všetkých poplatkov, nákladov na dopravu či akýchkoľvek iných súvisiacich nákladov. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že bol s kompletnou špecifikáciou celkovej ceny tovaru oboznámený.
 5. Ak Kupujúci platí celkovú cenu tovaru, resp. zálohu na celkovú cenu tovaru vopred, uskutoční Kupujúci platbu platobnou kartou. Celková cena tovaru, resp. záloha na celkovú cenu tovaru sa považujú za zaplatenú v okamihu, kedy je príslušná peňažná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Ak Celková cena tovaru, resp. záloha na celkovú cenu tovaru nie je zaplatená do 14 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri dohodnutom spôsobe platby celkovej ceny tovaru, resp. zálohy na celkovú cenu tovaru vopred, bude tovar dodaný až po tom, čo bude celková cena tovaru, resp. záloha na celkovú cenu tovaru Kupujúcim v plnej výške zaplatená.
 6. Ak sa celková cena tovaru platí pri prevzatí tovaru, je Kupujúci povinný zaplatiť celkovú cenu tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou (ak je dopravca vybavený zariadením na prijímanie platieb platobnou kartou) dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí celkovú cenu tovaru pri prevzatí tovaru, môže Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu tovaru pre Kupujúceho odmietnuť vydať tovar Kupujúcemu a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady na odoslanie vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, kedy mu tovar nebol vydaný z dôvodu nezaplatenia celkovej ceny tovaru.
 7. Predávajúci môže pri predaji tovaru ponúkať tovar za nižšiu cenu než je cena, za ktorú tovar Predávajúci bežne ponúka. Predávajúci môže ďalej ponúkať za nižšiu ako bežnú cenu iba tovar určitých parametrov, veľkostí, farieb alebo úžitkových vlastností. Pri tovare, na ktorý sa poskytuje zľava, je výslovne uvedená cena tovaru pred zľavou a cena tovaru po zľave. Predávajúci dodáva tovar za nižšiu cenu iba do vypredania skladových zásob tohto tovaru.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho nesie Kupujúci náklady za navrátenie Predmetu predaja.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho vráti Predávajúci Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré Predávajúci od Kupujúceho na základe zmluvy prijal.
Zodpovednosť za vady, záruka - reklamačný poriadok
 1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Na tovar poskytuje Predávajúci Kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 3. Nároky Kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je Kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je Kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).
 4. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky Kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“). V tomto Reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto Reklamačným poriadkom pred uzatvorením Kúpnej zmluvy podrobne zoznámil, že na Reklamačný poriadok bol Kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu oboznámiť.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia Predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov – ak kupujúcim je Spotrebiteľ
 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu info@maisonvindt.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“); subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona o ARS. Návrh môže Kupujúci (spotrebiteľ) podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS.
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim (spotrebiteľom) a Predávajúcim, vyplývajúceho zo kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Odstúpenie Kupujúceho (spotrebiteľa) od kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; tovar sa pre tento účel považuje za prevzatý okamihom, ak Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar, alebo ak sa: a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola dodávka Tovaru upraveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
 3. Odstúpenie od zmluvy Kupujúci oznámi Predávajúcemu písomne listom na adresu sídla Predávajúceho Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice alebo e-mailom na adresu info@maisonvindt.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou a s dokladom o predaji. Vrátenie Predmetu predaja zabezpečuje Kupujúci jeho odoslaním poštou na adresu sídla predávajúceho Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže tovar taktiež odovzdať Predávajúcemu na adrese sídla Predávajúceho Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice
 5. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru Predávajúcemu a taktiež aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku na účet Predávajúceho.
 6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na odoslanie, a to rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe, teda na účet, z ktorého sa realizovala platba platobnou kartou, alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný zaplatiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť celkovú cenu tovaru aj v hotovosti v prípade, že je tovar vrátený jeho odovzdaním v sídle Predávajúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu Kupujúci tovar doručí, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ochrana osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov sa riadi dokumentom: Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov na účel prevádzky internetového obchodu VINDT
 2. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Záverečné ustanovenia

 1. Ak z kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať a ak zmluva alebo zákon pre tento úkon neurčuje písomnú formu, potom možno toto oznámenie alebo túto informáciu urobiť aj telefonicky, faxom alebo elektronicky dátovou správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.
 2. Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia Kúpnej zmluvy vrátane Obchodných podmienok, a to v elektronickej forme. Na základe písomnej žiadosti Kupujúceho poskytne Predávajúci Kupujúcemu v rámci uvedenej lehoty znenie Kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok.
 3. Tieto Obchodné podmienky obsahujú aj informácie Predávajúceho podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určené Kupujúcemu (spotrebiteľovi), a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetového obchodu.
 4. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, že s nimi súhlasí a vyslovene ich prijíma.
 5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021 a použijú sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú po tomto dátume.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

10% Off !!

On all every first order

Join our newsletter

Subscribe to recieve latest update & offer!Pod volánom...

je mesačný newsletter o tom, čo sa ukrýva pod volánmi a medzi riadkami materstva, rodičovstva a života.