Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady, záruka

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru, ak sa vyskytnú na tovare pri prevzatí tovaru, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ak je Kupujúci spotrebiteľom, a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak je Kupujúci podnikateľom a podľa podmienok stanovených v kúpnej zmluve.
 2. Kupujúci je povinný vykonať kontrolu tovaru pri prevzatí tovaru, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru.

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je Predávajúcim na tovare alebo v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína od prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 4. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene časti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru podľa ustanovenia § 623 a 623 Občianskeho zákonníka. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nárok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Podľa ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, no Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny tovaru.
 7. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. V prípade uplatnenia práva na odstránenie vady opravou tovaru, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku.
 9. Ak nebola reklamácia vybavená opravou tovaru v lehote do 30 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu tovaru za nový bezvadný tovar alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má Kupujúci, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, keď v čase uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľom

 1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru, teda zaväzuje sa, že tovar bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania tovaru.
 2. V ostatnom upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, predovšetkým potom nároky Kupujúceho z vád tovaru, ustanovenie § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Lehota 30 kalendárnych dní na vybavenie reklamácie sa považuje za primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.
Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Reklamáciu možno uplatniť poštou na na adrese sídla Predávajúceho alebo osobne v show-roome VINDT na adrese uvedených na Kováčska 11, 040 01 Košice. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.
 2. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, označenie tovaru, dátum a miesto prevzatia tovar a popíše reklamovanú vadu tovaru. Kupujúci k reklamácii doloží doklad o kúpe, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný tovar v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu o kúpe tovaru sa Kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.
 3. Ak Kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, kedy uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, a po vybavení reklamácie tiež vystaví potvrdenie o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe reklamačného konania.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, na zánik životnosti výrobku v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti výrobku, ako aj v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodného zaobchádzania s tovarom a používania tovaru v rozpore so stanoveným účelom, vady spôsobené mechanickým poškodením alebo vonkajšími vplyvmi. Na vady tovaru tohto pôvodu sa záruka nevzťahuje. Na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru, nemožno reklamáciu uplatniť.
 5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nevhodného používania tovaru alebo nesprávnej starostlivosti a zaobchádzania s tovarom.
 6. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný tovar odoslať Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v reklamácii, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie tovar prevziať.
 7. Ak Kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím tovaru, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom Predávajúci odošle tovar Kupujúcemu iba s podmienkou, že mu Kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto opätovným odoslaním.
 8. Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.
 9. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok internetového obchodu VINDT, ako aj neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu potvrdzuje, že sa s týmto Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tento Reklamačný poriadok.
 11. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 26.8.2021 a použije sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú po tomto dátume.

10% Off !!

On all every first order

Join our newsletter

Subscribe to recieve latest update & offer!Pod volánom...

je mesačný newsletter o tom, čo sa ukrýva pod volánmi a medzi riadkami materstva, rodičovstva a života.