Obchodní podmínky internetového obchodu VINDT

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu VINDT na webových stránkách maisonvindt.com (dále jen “eshop” nebo “internetový obchod”) je společnost Bridge-World s.r.o. se sídlem Prakovce 15, IČO 45 256 837 , zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 1. 24556/V, DIČ: 2022916335, IČ DPH SK2022916335 (dále jen “prodávající”).
 2. Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách maisonvindt.com jsou pravdivé a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými ve Slovenské republice.
 3. Tyto podmínky se vztahují na objednávání a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v platném znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Komunikace s kupujícím probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailu, pošty nebo telefonicky.
 5. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem Slovenské republiky.
 6. Dozorem a kontrolou dodržování povinností prodávajícího vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele je pověřena Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj, oddělení dozoru, Vrátna 3, 040 01 Košice. tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 (více informací na www.soi.sk).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován prodávajícím e-mailem. Tyto informace o přijetí objednávky představují přijetí návrhu kupní smlouvy. Pokud kupující neuvede svou e-mailovou adresu nebo ji uvede v nesprávném formátu, je prodávající oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem nebo písemně. Pokud v takovém případě kupující nepotvrdí objednávku požadovaným způsobem ve stanovené lhůtě, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva se neuzavře.
 2. Kupní smlouva je, s výjimkou uvedenou níže, uzavřena řádným provedením závazné objednávky formou interaktivního vyplnění závazné objednávky obsahující zejména identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, druh zboží, velikost zboží, materiálovou variantu zboží, místo dodání, kupní cenu zboží, náklady na přepravu (dopravu), poštovné, balné, dodací a jiné náklady a poplatky), celkovou cenu zboží, způsob platby a souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a to odesláním vyplněné objednávky kliknutím na tlačítko “Objednávka s povinností platby” prostřednictvím webového portálu internetového obchodu a zasláním informace o přijetí objednávky prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že v rámci učiněné objednávky je povinen zaplatit celkovou cenu zboží.
 3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou kupujícímu podrobně popsány prostřednictvím webového portálu internetového obchodu přímo v průběhu procesu objednávání.
 4. Údaj o možnosti zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání objednávky před jejím odesláním: před dokončením objednávky má kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při objednávce, zejména upravit množství objednaného zboží nebo přidat další výrobek. Celá objednávka se pak automaticky aktualizuje.

Dodací podmínky

 1. Nestanoví-li zákon jinak, splní prodávající svou povinnost dodat Zboží kupujícímu v okamžiku, kdy předá Zboží dopravci, který pro kupujícího zajišťuje přepravu Zboží.
 2. Kupující je povinen dodané zboží převzít, s výjimkou případů uvedených v bodě 3.4. tohoto článku. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu.
 3. Prodávající je oprávněn dodat Zboží Kupujícímu nejpozději do šesti týdnů od uzavření Kupní smlouvy a v případě, že Kupní cena nebo záloha je nebo má být zaplacena předem, do šesti týdnů ode dne zaplacení Kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesné datum dodání zboží v této lhůtě oznámí prodávající nebo dopravce, který pro kupujícího zajišťuje přepravu zboží, kupujícímu telefonicky nebo e-mailem.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce přepravujícího zboží do místa dodání zkontrolovat neporušenost obalu zboží, a pokud při kontrole zjistí, že je obal porušen nebo je zásilka obsahující zboží jinak poškozena či deformována, může zásilku obsahující zboží nepřevzít a informovat prodávajícího o důvodech nepřevzetí zboží. V případě přijetí takové zásilky je třeba s dopravcem sepsat protokol o škodě. Nestanoví-li zákon jinak, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy kupující oprávněně odmítl převzít zásilku obsahující zboží. Pokud zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné známky vnějšího poškození nebo deformace, ale při převzetí zásilky kupující prohlídkou zboží zjistí, že zboží je poškozeno a toto poškození mohlo vzniknout při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, nejpozději však ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení čl. 9 odst. 1. 9.1 těchto smluvních podmínek.
Přechod nebezpečí škody na zboží a převod vlastnického práva ke zboží, výhrada vlastnictví
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. Má-li kupující převzít zboží od třetí osoby, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy mohl se zbožím nakládat, nejdříve však v době stanovené jako doba plnění.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo okamžikem úplného zaplacení celkové ceny zboží, podle toho, co nastane později.
Kupní cena, Náklady na dopravu, Celková cena zboží, Platební podmínky
 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu a náklady na dopravu, a to buď platbou předem (kreditní kartou), nebo platbou při převzetí zboží (na dobírku). Způsob úhrady celkové ceny zboží si kupující zvolí při uzavření kupní smlouvy. Nestanoví-li však zákon jinak, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout objednávku bez zbytečného odkladu v případě, že je prodávající oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny zboží nebo zálohy na celkovou cenu zboží předem, a to zejména v případě, že kupující objedná větší množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty, kdy kupující uvedl jako způsob platby platbu při převzetí zboží a neakceptoval požadavek prodávajícího na zaplacení kupní ceny platbou předem.
 2. Náklady na dopravu jsou splatné spolu s kupní cenou v rámci celkové ceny zboží, a to stejným způsobem, jaký je uveden u kupní ceny.
 3. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad s uvedením kupní ceny a nákladů na dopravu.
 4. Před odesláním objednávky bude kupující prostřednictvím webového portálu internetového obchodu informován o kompletní specifikaci celkové ceny zboží, a to o kupní ceně, která zahrnuje cenu zboží, DPH, cenu včetně DPH, jakož i o nákladech na dopravu, včetně případných poplatků, nákladů na dopravu či jiných souvisejících nákladů. Podáním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje, že byl informován o úplné specifikaci celkové ceny zboží.
 5. Pokud kupující zaplatí celkovou cenu zboží, resp. zálohu na celkovou cenu zboží předem, kupující provede platbu kreditní kartou. Celková cena zboží, resp. záloha na celkovou cenu zboží se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné peněžní částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud je celková cena zboží, resp. záloha na celkovou cenu zboží není uhrazena do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Při dohodnutém způsobu úhrady celkové ceny zboží, resp. zálohu na celkovou cenu zboží předem, bude zboží dodáno až po uhrazení celkové ceny zboží, resp. kupující v plné výši uhradil zálohu na celkovou cenu zboží.
 6. Pokud je celková cena zboží splatná při převzetí zboží, je kupující povinen zaplatit celkovou cenu zboží v hotovosti nebo kreditní kartou (pokud je dopravce vybaven k přijímání plateb kreditní kartou) dopravci, který zajišťuje přepravu zboží. Pokud kupující nezaplatí celkovou cenu zboží při převzetí zboží, může prodávající nebo dopravce, který pro kupujícího zajišťuje přepravu zboží, odmítnout zboží kupujícímu dodat a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu ve výši sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů ode dne, kdy zboží nebylo prodávajícímu dodáno z důvodu nezaplacení celkové ceny zboží.
 7. Prodávající může při prodeji Zboží nabízet Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou Prodávající Zboží obvykle nabízí. Prodávající může dále nabízet zboží určitých parametrů, velikostí, barev nebo užitných vlastností pouze za nižší než obvyklou cenu. Cena zboží, které má být zlevněno, je výslovně uvedena v ceně zboží před slevou a v ceně zboží po slevě. Prodávající dodá zboží za nižší cenu pouze do vyprodání zásob tohoto zboží.
 8. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady na vrácení předmětu prodeje.
 9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal.
Odpovědnost za vady, záruka - reklamační řízení
 1. Dodané zboží musí mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, nebo vlastnosti obvyklé.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 3. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy upravujícími vztah mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy (je-li kupující spotřebitelem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, není-li kupující spotřebitelem, obchodním zákoníkem).
 4. Podrobnější podmínky odpovědnosti za vady zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou podrobně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen “reklamační řád”). Nároky kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z vad zboží jsou rovněž podrobně upraveny v tomto reklamačním řádu. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy podrobně seznámil s reklamačním řádem, že byl před uzavřením kupní smlouvy dostatečně informován o reklamačním řádu a měl možnost se s ním v plném rozsahu seznámit.
 5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží bez zavinění prodávajícího, za vady způsobené mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávné manipulace, skladování, používání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
Alternativní řešení sporů - pokud je kupujícím spotřebitel
 1. Kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu info@maisonvindt.com), pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na tuto žádost odpoví záporně nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má kupující (spotřebitel) právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen “subjekt ADR”) podle zákona č. 159/2006 Sb., o spotřebitelském právu. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ADR”); subjekty ADR jsou orgány a pověřené právnické osoby podle ustanovení § 3 zákona o ADR. Kupující (spotřebitel) může podat žádost způsobem uvedeným v ustanovení § 12 zákona o alternativním řešení sporů.
 2. Kupující (spotřebitel) může podat reklamaci také prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů.
 3. Alternativní řešení sporů může využít pouze kupující (spotřebitel), který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spory mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím, které vyplývají z kupní smlouvy nebo s ní souvisejí. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu, a to až do výše 5 EUR včetně DPH.
Odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy
 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží; za okamžik převzetí zboží se pro tento účel považuje okamžik, kdy kupující nebo jím určená osoba, s výjimkou dopravce, převezme objednané zboží, nebo pokud: a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáno samostatně, a to v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, (b) dodá zboží, které se skládá z několika částí nebo kusů, v okamžiku převzetí poslední části nebo kusu, (c) dodává zboží opakovaně po určitou dobu, a to v okamžiku přijetí první dodávky. Kupující může od smlouvy odstoupit i před začátkem lhůty pro odstoupení.
 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání Zboží upraveného podle specifických požadavků Spotřebitele nebo Zboží zhotoveného na míru nebo Zboží určeného speciálně pro jednoho Spotřebitele.
 3. Odstoupení od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla prodávajícího Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice nebo e-mailem na adresu info@maisonvindt.com. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej obdržel, tj. v původním obalu, nepoužité a nepoškozené, spolu se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a dokladem o prodeji, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Vrácení Předmětu prodeje zajistí Kupující jeho zasláním poštou na adresu sídla Prodávajícího Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Kupující může rovněž předat zboží prodávajícímu na adrese sídla prodávajícího Bridge-World s.r.o., Kováčska 11, 04001 Košice.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu a rovněž náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zásilky na účet prodávajícího.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy podle tohoto článku, vrátí prodávající kupujícímu všechny platby přijaté od kupujícího na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, stejným způsobem, jaký kupující použil pro svou platbu, tj. na účet, z něhož byla platba provedena platební kartou nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu kupujícího. Prodávající není povinen hradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Prodávající může rovněž vrátit kupujícímu celkovou cenu zboží v hotovosti, pokud je zboží vráceno předáním v sídle prodávajícího. Prodávající vrátí platby kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peníze dříve, než kupující dodá zboží prodávajícímu, nebo dokud kupující neprokáže, že zboží bylo prodávajícímu zasláno zpět. Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů se řídí dokumentem: Informace o ochraně a zpracování osobních údajů pro účely provozování internetového obchodu VINDT.
 2. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud kupní smlouva nebo zákon ukládá jedné straně povinnost oznámit nebo informovat druhou stranu o určité skutečnosti a pokud smlouva nebo zákon nestanoví pro tento úkon písemnou formu, pak lze toto oznámení nebo informaci učinit i telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou. Takové oznámení nebo informace se považují za doručené v okamžiku, kdy se dostanou do sféry adresáta a ten měl objektivní možnost se s nimi seznámit. Poštovní zásilka dodaná kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce, nebyla-li adresátovi dodána, se považuje za dodanou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.
 2. Prodávající zajistí archivaci kupní smlouvy včetně obchodních podmínek v elektronické podobě. Na písemnou žádost kupujícího poskytne prodávající kupujícímu ve výše uvedené lhůtě znění kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky obsahují rovněž informace prodávajícího podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené kupujícímu (spotřebiteli) a tvořící nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021 a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené po tomto datu.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

10% Off !!

On all every first order

Join our newsletter

Subscribe to recieve latest update & offer!Pod volánem je...

je měsíčník o tom, co se skrývá pod povrchem a mezi řádky mateřství, rodičovství a života.